Szakembereink

Mikrobiológus, laboratóriumi szakorvos,
a G1 Labordiagnosztikai Kft. valamint a Mikromikomed Kft. ügyvezető igazgatója és résztulajdonosa.

1972-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvo­si Karán.

Két szakvizsgával rendelkezik: Orvosi laboratóriumi vizsgálatok; Orvosi mik­robiológia. 1972 és 1991 között a Fővárosi László Kórházban szerzett széles körű mik­robiológiai elméleti és gyakorlati ismereteket. Ezeket azóta folya­ma­tosan további tapasztalatokkal bővítette a szexuális úton terjedő fer­tő­zések diagnosztikájában, klinikumában, járványtanában és keze­lé­sé­ben. Számos előadása és publikációja is döntően ezen témakörökben jelent meg.

Az Országos Bőr-Nemikórtani Intézet STD Diagnosztikai Labo­ra­tó­ri­umának vezetőjeként (1991–1999) különösen a szexuális úton terjedő fertő­zések, a genitális és húgyúti fertőzések diagnosztikai és klinikai vizsgálataiban szerzett jelentős jártasságot.

A Fővárosi Önkormányzat Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ, Központi Diag­nosztikai Laboratóriumának vezetőjeként (1999– 2008) a rutin (első­sorban szülészeti-nőgyógyászati) kémiai, hema­to­ló­giai, hemoszta­ze­o­ló­giai és immunkémiai vizsgálatokkal, a ter­hes­séget befo­lyásoló fertőzések diagnosztikájával és klinikumával, vala­mint a gom­bák okoz­ta hüvelyi fertőzésekkel foglalkozott beha­tóbban.

1991 óta rendszeresen részt vesz a graduális és a posztgraduális szak­orvos- és továbbképzésben.

Munkássága során négy könyvfejezetet, huszonegy szakközleményt írt, és számos előadást tartott.

+36 (20) 914-6991 | +36 (30) 626-4130

Rendelési idő:
Hétfőtől-péntekig: 8-10 óráig

Biológus, immunológus,
az orvostudomány kandidátusa (1990),  a G1 Labordiagnosztikai Kft. résztulajdonosa.

1972-ben végzett az ELTE TTK Biológia-kémia szakán.

1972 és 1974 között az Országos Közegészségügyi Intézet Immunbiológiai Osztályán dolgozott, majd 1974-től 1983-ig a SOTE I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Inté­zet Biokémia Laboratóriumában a kémiailag illetve vírus által indukált máj­kar­cinogenezissel foglalkozott.

1983 és 1994 között az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Inté­zet Immunológiai Laboratóriumában, majd 1994-től az Országos Vér­el­­látó Szolgálat Központi Konfirmáló Laboratóriumában a HIV / AIDS diag­nosztika, konfirmálás, HIV / AIDS immunológia szakterületen szer­zett kimagasló tapasztalatot és jártasságot.

2000-től a Fővárosi Önkormányzat Szent László Kórházában az V. Fertőző Belosztály Immunológiai Laboratóriumának vezetője. Kiemelt szak­területe a HIV / AIDS / hepatitis / STD diagnosztika, konfirmálás, mole­ku­láris diagnosztika, vírusmennyiség meghatározás, ge­no­ti­pi­zá­lás, rezisz­tencia, immunológia (sejtfelszíni és intracitoplazmatikus mar­ke­rek meghatározása, rutinszerű mérése).

Számos szakmai és civil szervezetben tevékenykedik. 1995 óta a Nem­ze­ti AIDS Bizottság titkára. Közel 50 közlemény, cikk jelent meg tőle; évente 8-10 hazai és nem­zet­közi előadást tart.

+36 (30) 547-3850 | +36 (1) 215-9073

Biológus, mikológus,
az orvostudomány kandidátusa (1996).

1977-ben végzett a József Attila Tudományegyetem Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Karán okleveles biológusként.

1977 és 2004 között az Országos Bőr-Nemikórtani Intézet Mikológiai Osztályán tudományos munkatársként, majd főmunkatársként, meg­bí­zott osztályvezetőként dolgozott.

2004–2005-ben a Semmelweis Egyetem budapesti Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika tudományos főmunkatársa volt.

Munkája során minősített jártasságot és tapasztalatot szerzett az emberi szervezet gombák okozta megbetegedéseinek diag­nosz­ti­ká­já­ban és klinikumában.

Több külföldi és hazai tudományos társaság tagja és vezetőségi tagja.

Hat könyv, illetve könyvfejezet szerzője. 43 idegen- és több mint 60 magyar nyelvű közlemény jelent meg nevével. Szakmai előadások, továbbképzések állandó munkatársa.

+36 (30) 554-5532

Rendelési idő:
Hétfő: 11:00 - 13:00
Szerda: 13:00 - 15:00